Salg av person-elbiler i Norge

Våren 2017 vedtok Stortinget Nasjonal Transportplan der de legger til grunn at fra 2025 skal alle nye personbiler være nullutslippskjøretøy.

Graf som viser hvordan vi ligger an i forhold til 2025-målet
Figuren viser årlig markedsandel for elbiler og ladbare hybrider. Den stiplede grå linjen viser hvor fort markedsandelen må vokse for å nå 2025-målet. Kilde: Tall for historiske markedsandeler er hentet fra Norsk Elbilforening.

Figuren viser 3 måneders midlet markedsandeler for PEV (elbiler pluss ladbare hybrider) og BEV (kun rene elbiler).Kilde: Figuren er basert på tall hentet ut fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Figuren viser månedlige markedsandeler for PEV (elbiler pluss ladbare hybrider) og BEV (kun rene elbiler).Kilde: Figuren er basert på tall hentet ut fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Figuren viser månedlige markedsandeler for PEV (elbiler pluss ladbare hybrider) og BEV (kun rene elbiler).Kilde: Figuren er basert på tall hentet ut fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.